เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด (Dynamic Engineering Consultants Co., Ltd. – DEC) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำในภูมิภาค ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ภายใต้กลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซีเทค (SEATEC GROUP).

DEC ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรหลายสาขาอาชีพที่สามารถให้บริการงานวิศวกรที่ปรึกษาในทุกสาขา ทั้งทางด้านการวางแผนและด้านการพัฒนาทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบ งานบริการด้านการควบคุมการก่อสร้าง การจัดการบริหารโครงการ รวมทั้งงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเงิน

ในฐานะที่เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านการออกแบบงานด้านคมนาคม การขนส่ง งานด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมขนาดกลาง งานโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านวางแผนและออกแบบนิคมอุตสาหกรรม งานออกแบบระบบถนน DEC ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านงานวิจัยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งระบบทางวิศวกรรมอันทันสมัยและการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นต้น จากประสบการณ์ที่มีอยู่ประกอบกับการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ทำให้ DEC สามารถสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิศวกรปรึกษาได้อย่างดียิ่ง

DEC ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบัน DEC ได้ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษาอยู่หลายโครงการทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศ หลายโครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวกับระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน อาเซียใต้ ตะวันออกกลาง หลายโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเจ้าของโครงการในประเทศ (หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันต่าง ๆ หน่วยงานทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และหน่วยงานเอกชน) บริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากต่างประเทศอีกด้วย

DEC มีความเพียบพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่จะให้บริการงานทางด้านประเมินวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ดิน งานสุขาภิบาล งานคอมพิวเตอร์ และงาน GIS พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย

DEC ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 พร้อมกับในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 โดยบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย (National Accreditations Body : NAC) และได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติโดยประเทศอังกฤษ (United Kingdom Accreditation Service UKAS ยิ่งกว่านั้น DEC ยังมีการประกันวิชาชีพในการทำงานทั่วโลก (Worldwide Professional Indemnity Insurance – PII) ด้วย