งานบริการ ที่ปรึกษาฯ

 • งานบริการวิศวกรที่ปรึกษาดังนี้
  * การประเมินโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการขั้นต้นและการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
  * การวางแผนพัฒนาโครงการ
  * การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด
  * งานควบคุมการก่อสร้างและการจัดการบริหารโครงการ

 

 • งานด้านระบบคมนาคมการขนส่ง
  * การศึกษา การวางแผน และการจัดการเกี่ยวกับระบบจราจร
  * งานสำรวจและออกแบบระบบถนน ทางหลวง และสะพาน
  * งานสำรวจและออกแบบระบบรถไฟ
  * งานสำรวจและออกแบบระบบสนามบิน

 

 • งานด้านระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
  * งานวิเคราะห์และออกแบบงานโครงสร้าง
  * ระบบโครงสร้างเหล็ก
  * งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ Pre and Post Tension
  * งานออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

 

 • งานด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน
  * งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
  * งานออกแบภูมิสถาปัตยกรรม
  * งานออกแบบตกแต่งภายใน

 

 • งานด้านระบบปฐพีกลศาสตร์
  * งานศึกษาและวิเคราะห์ปฐพีกลศาสตร์
  * งานออกแบบฐานราก
  * งานปรับปรุงคุณภาพดิน

 

 • งานด้าน GIS
  * งานสำรวจที่ใช้ GIS
  * งานสำรวจภูมิประเทศ
  * งานสำรวจด้านภาพถ่ายทางอากาศและงานสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

 

 • งานด้านจัดการบริหารการก่อสร้าง
  * งานควบคุมงานก่อสร้าง
  * งานวางแผนการก่อสร้าง
  * การจัดซื้อสิ่งของ

 

 • งานด้านระบบการจัดย้ายหาที่อยู่ใหม่และการพัฒนาชุมชน
  * งานสำรวจระบบเศรษฐกิจสังคม
  * งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคม
  * งานสำรวจ Demography
  * งานวางแผนการจัดย้ายที่อยู่ใหม่
  * งานวางแผนด้านการชดเชย

 

 • งานด้านระบบน้ำใช้
  * การสำรวจจัดหา การวางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ
  * งานออกแบบระบบส่งน้ำดิบ
  * งานออกแบบระบบจัดทำน้ำประปา
  * งานวางแผนและออกแบบงานระบบวางเครือข่ายส่งจ่ายน้ำประปา

 

 • งานด้านระบบจัดการของเสีย
  * งานวางแผนและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย
  * งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
  * งานวางแผนและออกแบบการนำกลับไปใช้ใหม่ของน้ำเสีย
  * งานวางแผนการจัดเก็บขยะและของเสียอันตราย
  * งานออกแบบระบบกำจัดและบำบัดขยะ
  * งานออกแบบระบบฝังกลบขยะและการเผาขยะแบบถูกสุขลักษณะ